vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

odznaky zadarmo ku každej objednávke nad 69 €

vyrobené na slovensku

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Predávajúci / Spoločnosť Optimista s.r.o, so sídlom Záhradná 13, Prešov, 080 01, IČO: 47068132 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 31951/V, telefón: +421 903 287 866, e-mail: frenky@beoptimista.com (ďalej tiež ako „Predávajúci“ alebo „Predávajúci“), je právnickou osobou, vykonávajúcou, okrem iného, predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky – eshopu.
 2. Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti ako predávajúceho a Kupujúceho. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na predaj toho tovaru Predávajúcim, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Predávajúcim a Kupujúcim v súvislosti s predajom tovaru, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Uzatvorením Zmluvy potvrdzuje Kupujúci, že sa oboznámil so znením týchto VOP, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.beoptimista.com, ako aj reklamačným poriadkom Spoločnosti, ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.beoptimista.com.
 5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim ako predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené v týchto VOP ani v iných dohodách alebo ústnych dojednaniach medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Definície pojmov

 

 1. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 2. Predávajúcim / Spoločnosťou Optimista s.r.o, so sídlom Záhradná 13, Prešov, 080 01, IČO: 47068132, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 31951/V, telefón: +421 903 287 866, e-mail: frenky@beoptimista.com
 3. Kupujúcim spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 4. Kupujúcim spotrebiteľom – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 5. Kupujúcim podnikateľom je podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 6. Zmluvou / Kúpnou zmluvou je kúpna zmluva medzi Predávajúcim ako predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo a záväzok kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
 7. Zmluvnými stranami sú predávajúc a kupujúci.
 8. Webovým sídlom alebo webovou stránkou alebo internetovou stránkou Spoločnosti je, ak v týchto VOP je uvedené inak, www.beoptimista.com.
 9. Tovarom sa rozumejú produkty umiestnené na webovej stránke Spoločnosti.

 

 

 

 1. Uzatvorenie a predmet zmluvy

 

 1. Každý záujemca o Tovar poskytovaný Predávajúcim má právo na uzatvorenie Zmluvy s Predávajúcim za podmienok upravených týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a akceptovaním objednávky predávajúcim.
 3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho.
 4. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.). Potvrdenie objednávky obsahuje tiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.
 5. Predmetom Zmluvy je predovšetkým záväzok Spoločnosti dodať Kupujúcemu ním určený tovar a záväzok Kupujúceho, zaplatiť Spoločnosti za tovar kúpnu cenu.
 6. Predávajúci je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy so Kupujúcim a nepotvrdiť prijatie Kupujúceho objednávky.

 

 1. Práva a povinností Zmluvných strán

 

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu doručí tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
 3. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia. Miestom plnenia je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 4. Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu tovar odovzdá dopravca.
 5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve
 6. Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
 7. Kupujúci je v Objednávke, resp. v Objednávkovom liste, ako aj v inej súvisiacej dokumentácii povinný uviesť pravdivé a bezchybné údaje; ak tak neurobí je si vedomý, že znáša zodpovednosť v podobe povinnosti nahradiť Spoločnosti prípadnú škodu týmto spôsobenú.
 8. Ak Predávajúci zistí, že vyhlásenia Kupujúceho podľa tohto článku VOP sú čo i len sčasti nepravdivé, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
 9. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite používaného monitora, resp. iného Vami používaného zariadenia.
 10. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 11. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu Pred prvým použitím je potrebné, aby si kupujúci preštudoval záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil.
 12. Kupujúci je oprávnený pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia a/alebo nekompletnosti tovaru pri jeho prevzatí kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia, nakoľko pri dodatočnej reklamácii bude potrebné preukázať neúplnosť balenia pri jeho prevzatí.
 13. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto VOP odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny.
 14. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 15. Kupujúci je oprávnený za tovar zaplatiť niektorým z nasledovných spôsobov:
  • Platobnou kartou cez internet,
  • Platba na dobierku (spoplatnená),
  • Platba na účet.

 

 

 1. Kúpna cena

 

 1. Všetky ceny na webovej stránke – v eshope sú aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravu tovaru, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.
 2. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

 

 

 1. Zánik zmluvy

 

 1. Zmluva zaniká:

 

 1. písomnou dohodou Zmluvných strán,
 2. odstúpením od Zmluvy,
 3. zánikom Spoločnosti alebo Kupujúceho bez právneho nástupcu.

 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca tovaru prerušil výrobu tovaru.
 3. Predávajúci môže od Zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy ak:

 

 1. Kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas,
 2. Kupujúci nezabezpečí Spoločnosti podmienky potrebné na splnenie Zmluvy zo strany Spoločnosti,
 3. na majetok Kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Kupujúci vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia.

 

 1. Predávajúci môže od zmluvy odstúpiť okrem prípadov keď tak stanovujú tieto VOP alebo zmluva tiež vtedy ak:

 

 1. na majetok Kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak Kupujúci vstúpil do likvidácie alebo mu bola povolená reštrukturalizácia.

 

 

 1. Odstúpenie spotrebiteľom od zmluvy

 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Zmluva začala plniť s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo každého Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy, v iných zákonom, zmluvou alebo VOP stanovených prípadoch.
 2. Odstúpením Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, od Zmluvy, sa Zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný nepokračovať v plnení Zmluvy.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

 1. Viac o ochrane osobných údajov sa dočítate na tomto odkaze.

 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Práva a povinností Zmluvných strán v súvislosti s predajom tovaru sa riadia Zmluvou, VOP, a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. V prípade ak akékoľvek ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP bude vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení zmluvy alebo VOP a bude nahradené príslušným platným ustanovením.
 3. Predávajúci je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu týchto VOP. Zmena VOP musí byť Kupujúcemu oznámená buď písomne alebo elektronicky alebo prostredníctvom zverejnenia oznámenie o zmene VOP na webovom sídle Spoločnosti.
 4. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 040 01 Košice.
 5. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Zmluva a VOP sú vyhotovované v slovenskom jazyku.
 7. Všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy, alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, ktoré súvisia so Zmluvou, sa budú snažiť vyriešiť zmierom.
 8. Zmluva a tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 9. Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 1.1.2019.