vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

odznaky zadarmo ku každej objednávke nad 69 €

vyrobené na slovensku

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 1. Úvodné ustanovenia

 

 1. Predávajúci / Spoločnosť Optimista s.r.o, so sídlom Záhradná 13, Prešov, 080 01, IČO: 47068132, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 31951/V, telefón: +421 903 287 866, e-mail: frenky@beoptimista.com (ďalej tiež ako „Predávajúci“ alebo „Predávajúci“), je právnickou osobou, vykonávajúcou, okrem iného, predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky – eshopu.
 2. Predmetom tohto Reklamačného poriadku je úprava postupu pri uplatňovaní reklamácie tovaru dodaného zo strany Spoločnosti.
 3. Tento Reklamačný poriadok je záväzný pre Spoločnosť aj pre Zákazníka.
 4. Uzatvorením Zmluvy alebo zaslaním Objednávky potvrdzuje Zákazník, že sa oboznámil so znením tohto Reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Spoločnosti www.beoptimista.com

 

 1. Definície pojmov

 

 1. Spoločnosťou je Optimista s.r.o, so sídlom Záhradná 13, Prešov, 080 01, IČO: 47068132, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 31951/V, telefón: +421 903 287 866, e-mail: frenky@beoptimista.com.
 2. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu so Spoločnosťou na základe Zmluvy. Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti je spotrebiteľom.
 3. Spotrebiteľom je Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Zmluvou / Kúpnou zmluvou je kúpna zmluva medzi Predávajúcim ako predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo a záväzok kupujúceho zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
 5. Reklamáciou je uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru.
 6. Tovarom sa rozumejú produkty umiestnené na webovej stránke Spoločnosti.
 7. Zmluvnými stranami sú Spoločnosť a Zákazník
 8. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania jedným zo spôsobov uvedených v čl. 6 ods. 5 tohto Reklamačného poriadku.
 9. Webovým sídlom alebo webovou stránkou alebo internetovou stránkou Spoločnosti je, ak v týchto VOP je uvedené inak, www.beoptimista.com

 

 1. Zodpovednosť za vady

 

 1. Spoločnosť zodpovedá za to, že tovar dodaný Zákazníkovi bude spĺňať všetky zákonom, zmluvou a VOP stanovené požiadavky a bude bez vád.
 2. Spoločnosť zodpovedá za vady tovaru dodaného Zákazníkovi.

 

 

 

 1. Uplatnenie reklamácie

 

 1. Reklamáciu musí Zákazník uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu tovaru alebo ju pri náležitej starostlivosti mohol zistiť.
 2. Uplatnenie reklamácie musí byť urobené písomne a doručené osobne na adresu sídla Spoločnosti alebo poštovým doručovateľom ako doporučená zásielka.
 3. Pri uplatnení reklamácie vyplní Zákazník reklamačný protokol alebo iný dokument s náležitosťami podľa tohto bodu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“). V reklamačnom protokole uvedie Zákazník svoje identifikačné údaje aspoň v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo alebo email, v prípade fyzickej osoby a aspoň v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO:, telefónne číslo alebo email, v prípade právnickej osoby. V reklamačnom protokole ďalej Zákazník presne označí vadu tovaru.
 4. Vyplnený a podpísaný reklamačný protokol zašle Zákazník na adresu sídla Spoločnosti alebo ho odovzdá osobne v sídle Spoločnosti zamestnancovi Spoločnosti.
 5. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok na zaplatenie odmeny za dodaný tovar.
 6. Spoločnosť je oprávnená neuznať reklamáciu, ak vady tovaru boli spôsobené:

 

 1. zákazníkom,
 2. zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu z toho dôvodu poskytnutá zľava,
 3. dôvodmi na strane Zákazníka alebo tretích osôb, najmä nesprávnosťou údajov, informácií, písomností alebo iných dokumentov poskytnutých Spoločnosti, ako aj nedostatkom súčinnosti pri dodávaní tovaru,
 4. ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, zanedbaním starostlivosti a údržby, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru

 

 1. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Zákazník uplatnil reklamáciu u Spoločnosti, t.j. deň keď je písomná reklamácia doručená Spoločnosti. V prípade ak reklamácia neobsahuje všetky údaje požadované podľa bodu 4 tohto článku, reklamačné konanie je začaté až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Zákazník na výzvu Spoločnosti, v lehote určenej Spoločnosťou, nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

 1. Vybavenie reklamácie

 

 1. Spoločnosť, pri uplatnení reklamácie poštou alebo prostredníctvom emailu, vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie, a to najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak zaslanie potvrdenia o prijatí reklamácie, nie je možné zaslať Zákazníkovi bezodkladne.
 2. Spoločnosť, pri osobnom uplatnení reklamácie, vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie ihneď pri uplatnení reklamácie.
 3. Spoločnosť alebo ňou poverená tretia osoba prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť.
 5. O vybavení reklamácie vydá Spoločnosť Zákazníkovi oznámenie o vybavení reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním oznámenie o vybavení reklamácie Spoločnosť splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.
 6. O vybavení reklamácie informuje Spoločnosť Zákazníka zaslaním e-mailovej správy spolu s oznámením o vybavení reklamácie na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou alebo osobne, Spoločnosť zašle oznámenie o vybavení reklamácie na kontaktnú adresu Zákazníka uvedenú v reklamačnom protokole.
 7. Spoločnosť je povinná viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

 1. Spôsoby vybavenia reklamácie

 

 1. Ak trpí poskytnutý tovar vadou, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo na jej bezplatné a včasné odstránenie. Spoločnosť je povinná zabezpečiť bezodkladné a bezplatné odstránenie vady. O spôsobe odstránenie vady rozhoduje Spoločnosť.
 2. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy, tiež vtedy ak:

 

 1. dodaný tovar obsahuje vadu, ktorú nemožno odstrániť,
 2. ak ide o odstrániteľné vady, ale Zákazník nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 3. ak ide o odstrániteľné vady, ale Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady tovar riadne užívať,
 4. Spoločnosť nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.

 

 1. Zákazník má právo požadovať zľavu z odmeny, ak:

 

 1. dodaný tovar obsahuje vadu, ktorú nemožno odstrániť,
 2. ak ide o odstrániteľné vady, ale Zákazník nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 3. ak ide o odstrániteľné vady, ale Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa tej istej vady tovar riadne užívať,
 4. Spoločnosť nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.

 

 1. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z odmeny sa prihliadne na charakter vady. O výške poskytnutej zľavy rozhoduje Spoločnosť.
 2. Spoločnosť vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 

 1. odstránením vady,
 2. vrátením odmeny za dodaný tovar – pri odstúpení Zákazníka od Zmluvy,
 3. zaplatením primeranej zľavy z odmeny za dodaný tovar,
 4. odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 040 01 Košice.
 2. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Spoločnosť je oprávnená vykonať jednostrannú zmenu tohto reklamačného poriadku. Zmena Reklamačného poriadku musí byť Zákazníkovi oznámená buď písomne alebo elektronicky alebo prostredníctvom zverejnenia oznámenie o zmene Reklamačného poriadku na webovom sídle Spoločnosti.
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2019.